1. Home
  2. Telekom Malaysia Berhad Essay
  3. Sri lanka law college entrance exam 2015 application essay

Sri lanka law college entrance exam 2015 application essay


1. ප්‍රථමශ්‍රීලාංකිකඅගවිනිසුරුවරයාකවුද? ආතර්විජේවර්ධන

2. ශ්‍රිලංකාවේඋතුරේසිටදකුණටත් ,බටහිරසිටනැගෙනහිරටත්ඇතිඋපරිමදුරප්‍රමාණකිලෝමීටර්වලින් ?

: උතුරේසිටදකුණටකි.මී.

Why consider us

433 (සැතපුම් 269) බටහිරසිටනැගෙනහිරටකි.මී. 226 (සැතපුම් 140)

3. ශ්‍රිලංකාවේපුරවැසියන්ගේමූලිකඅයිතිවාසිකම්පිළිබඳවපළමුවරටශ්‍රිලංකාආණ්ඩුක්‍රමව්‍යවස්ථාවකටඇතුළත්කරනලද්දෙකුමනවර්ෂයේදීද?

1972

4.

Category: Regulations College

වත්මන්ශ්‍රීලංකාවේවනආවරණප්‍රතිශතය -

5. භාෂාගැටලුවිසදීමසදහාඇමතියයුතුක්ෂණිකදුරකථනඅංකය : 1956

6. ශ්‍රිලංකාආණ්ඩුක්‍රමව්‍යවස්ථාවේ 13 essay publishing subject areas intended for group 4 4

7.

ශ්‍රීලංකාවේමිනිරන් ,පොස්පේට් .හුනුගල්සහඉල්මනයිට්නිධිපිහිටාඇතිස්ථානයක්බැගින්අනුපිළිවෙළින්දක්වාඇත්තේ?

1.කහටගහ,එප්පාවල,මන්නාරම,පුල්මුඩේ Couple of. කහටගහ,මන්නාරම,එප්පාවල,පුල්මුඩේ 3.කහටගහ,එප්පාවල, පුල්මුඩේ,මන්නාරම 4.එප්පාවල,කහටගහ,මන්නාරම,පුල්මුඩේ : පිළිතුර -1

8.

ශ්‍රිලංකාවේකම්කරුව්‍යාපාරයේපුරෝගාමීනායකයාකවරෙක්ද?

Post navigation

ඒ.ඊගුණසිංහ

9. ශ්‍රීලංකාවේශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේනඩුතීන්දුසම්බන්ධයෙන්බ්‍රිතාන්‍යරාජාධිකරණය (PRIVY COUNCIL) pro trial samples essay 1972

10.

මින්නොගැලපෙනයුගලයකුමක්ද? (1.ටී.බී.ජයා - අධ්‍යාපනය, 2.පොන්නම්බලම්රාමනාදන් - දේශපාලනය, 3.ඒ. ඇන් .එස්කුලසිංහ-නීතිය, 4.පී.ආර්, අන්තෝනිස් : වෛද්‍යවිද්‍යාව) -පිළිතුර black harlem essay. බ්‍රිතාන්‍යයන්විසින්වර්ෂ 1800 දීමෙරටපිහිටුවනලදප්‍රථමරජයේදෙපාර්තමේන්තුවකුමක්ද?

මිනින්දෝරුදෙපාර්තමේන්තුව

12. ශ්‍රිලංකාවේමහාමාර්ගවැඩිමසංඛ්‍යාවක්ඉදිකරනලද්දෙමින්කුමනබ්‍රිතාන්‍යආණ්ඩුකාරවරයාගේපාලනසමයතුලදීද? එඩ්වඩ්බාන්ස්

13.

තේසවලාම්නීතියමෙරටවලංගුනීතියක්වශයෙන්සංග්‍රහගතකරනලද්දේකවුරුන්විසින්ද? ලන්දේසි

14.

How To help End up Attorneys-at-Law Using Sri Lanka Legal requirement College

ශ්‍රිලංකාවේතනනලදප්‍රථමවැවකුමක්ද? අභයවැව

15. 1978 ශ්‍රීලංකාප්‍රජාතාන්ත්‍රිකසමාජවාදීජනරජයේආණ්ඩුක්‍රමව්‍යවස්ථාවසම්බන්ධයෙන්සාවද්‍යප්‍රකාශයමින්කුමක්ද?

1.පාර්ලිමේන්තුවේබහුතරඡන්දයෙන්සම්මතකරගනුලබනයෝජනාවක් (resolution) මගින්ආණ්ඩුක්‍රමව්‍යවස්ථාවේඇතුළත්විධිවිධානසංශෝධනයකළහැකිවේ.

2.අධිකරණයේස්වාධීනත්වයතහවුරුකිරීමපිණිසඋපරිමාධිකරණ (superior Court) විනිශ්චයකාරවරුන්ධූරයෙන්පහකිරීමආණ්ඩුක්‍රමව්‍යවස්ථාවමගින්දැඩිලෙසසීමාකොටඇත.

3.පාර්ලිමේන්තුකොමසාරිස් ( ඔම්බුඩ්ස්මන්) තනතුරමෙරටටප්‍රථමවරටහදුන්වාදෙනලද්දෙ 1978 ආණ්ඩුක්‍රමව්‍යවස්ථාවමගිනි.

4.ආණ්ඩුක්‍රමව්‍යවස්ථාවසදහාසිදුකරනලදනවතමසංශෝධනය 17 වනආණ්ඩුක්‍රමව්‍යවස්ථාසංශෝධනයි.

පිළිතුර -1

16. sri lanka law higher education access assessment 2015 application form essay 1972

17. අලුතින්රබර්වගාකිරීමසදහාතෝරාගෙනඇතිසාම්ප්‍රදායිකවරබර්වගානොකෙරෙනදිස්ත්‍රික්කයකුමක්ද?

Blog Archive

මොණරාගල

18. ‘‘ලෝකයේඔබදකින්නටකැමතිවෙනස්කම්වලටඅනුවඔබවෙනස්වියයුතුවේ‘‘ (You needs to end up all the alter most people desire to make sure you look at on a world) නැමැතිසුප්‍රසිද්ධප්‍රකාශයකරනලද්දේකවුරුන්ද?

මහත්මාගාන්ධි

19. සමාජයේසෑමක්ෂේත්‍රයක්තුළමතොරතුරුතාක්ෂණයව්‍යාප්තවඇතිආසියානුරටමින්කුමක්ද?

20.

Populer Post

වර්තමානබටහිරමූල්‍යරටාවටවිකල්පයක්වශයෙන්නවබැංකුවක්පිහිටුවීමසදහාපියවරගෙනඇතිකලාපීයසංවිධානයකුමක්ද? බ්‍රික්ස්

21. ලෝකයේවිශිෂ්ටතමනිර්මාණයක්වූ ‘‘ නිදහසේප්‍රතිමාව‘‘ පිහිටුවාඇත්තේකුමනනගරයේද?